زرتشت

پیامبری زرتشت

آيا زرتشت پيامبر است؟ كتابش الان در دسترس است ؟

مشهور است كه زرتشت پيامبر بوده است ؛ امّا دليلي قانع كننده در اين باب وجود ندارد. نام وي در هيچ كتاب آسماني يا در گفتار هيچ انسان معصومي به عنوان پيامبر ذكر نشده و دلائل تاريخي متقني نيز وجود ندارد كه وي پيامبر بوده باشد. در اين كه او ادّعاي نبوّت داشته شواهدي وجود دارد ؛ امّا در اين كه در ادّعاي خود صادق بوده دليلي در دست نيست.

اهورامزدا زرتشتيان

اهورامزدا كه زرتشتيان به آن اعتقاد دارند كيست؟

اگر به تاريخ اديان مراجعه نمائيد يكي از ادياني كه نام مي برند دين زرتشت مي باشد، زرتشت خود را بعنوان يك پيامبر از جانب اهورامزدا مبعوث شده است ،معرفي كرده است . زرتشت پيامبري است موحد و يگانه پرست وي از ميان از خدايان متعدد آرياييان قديم يكي را برگزيد و آنرا خداي سرور و برتر معرفي نمود و ديگر خدايان را دوي ناميد و بر روي همه خدايان خط بطلان كشيد .

دين زرتشت درباره حكومت و حکومت داری نظري دارد؟

با مطالعه تاريخ آيين زرتشت مي توان به اين نكته پي برد كه پيروان آيين زرتشت نيز مانند آيين هاي ديگر به دنبال قدرت سياسي بوده اند و در هر دوره اي كه فرصت مناسبي يافته اند از نظام هاي سياسي براي اجراي شريعت خود بهره برده اند. اين امر در دوره ساسانيان به طور كامل محقق گرديد.