آخرين پيامبر در یهودیت

يهوديان آخرين پيامبر را كه ميدانند؟

يهوديان «ملاكي» را آخرين پيامبر مي دانند. او پس از بازسازي هيكل مي زيست، مشاهده مي كند كه كاهنان وظائف خود را در قبال آن انجام نمي دهند و مردم هم گناه آلود شده اند. او از قوم خود مي خواهد كه شريعت موسي (ع) را به ياد آورند و توبه كنند. همچنين، او از آمدن مسيح موعود (ع) خبر مي دهد. از زمان ملاكي نبي (ع) تا تولد عيسي (ع) بيش از چهار صد سال فاصله است كه آن را دوران بين عهدين مي گويند.