تحريف تمام تورات

آيا تمام تورات تحريف شده است؟

قرآن، بخشى از توراة كنونى را توراة اصلى معرفى مى كند و بخش ديگر آن را تحريف شده و يا مجعول و ساخته علماء يهود مى داند. آيات ذيل بيانگر اشارات فوق است: (و يعلّمه الكتاب و الحكمة و التوراة و الانجيل...و مصدّقاً لما بين يدىّ من التوراة و لأحلّ لكم بعض الذى حرّم عليكم...) (آل عمران: 48 ـ 50). (و كيف يحكّمونك و عندهم التوراة فيها حكم الله...إنّا انزلنا التوراة فيها هدى و نور...) (مائده: 44 ـ 45). (و لقد اخذ الله ميثاق بنى اسرائيل...وقال الله إنّى معكم لئن اقمتم الصلاة و آتيتم الزكوة و آمنتم برسلى...فبما نقضهم ميثاقهم لعنّاهم و جعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه...)(مائده: 12 ـ 13). (و منهم امّيون لا يعلمون الكتاب الاّ امانىّ و ان هم الاّ يظنون * فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من عند الله...) (بقره: 78 ـ 79). (وعداً عليه حقا فى التوراة و الانجيل و القرآن...) (توبه:111). (و كتبنا له فى الالواح من كل شىء موعظة و تفصيلا لكل شىء فخذها بقوة و أمر قومك يأخذوا باحسنها...)(اعراف: 145). (و لمّا سكت عن موسى الغضب اخذ الالواح و فى نسختها هدى و رحمة للذين هم لربهم يرهبون)(اعراف: 154). (انى رسول الله اليكم مصدقا لما بين يدىّ من التوراة) . (صفّ: 6). وجود سخنان نامعقول و ناموزون و خرافى و نيز نسبتهاى ناروا به پيامبران و اولياى الهى، خود بهترين دليل بر بى اعتبارى اين كتب و وحيانى و الهامى نبودن آنها و يا حد اقل راه يافتن تحريفات فراوان در آنها است. به عنوان نمونه به پاره اى از اين موارد اشاره مى كنيم: در تورات به خداوند متعال نسبت دروغ و جهل و جسمانى بودن و احساس رقابت او با انسان و مخالفت او با علم آموزى و آگاهى بشر و بدخواهى او براى انسان مى دهد، علاوه بر اين يك ديدگاه منفى از جنس زن ارائه مى دهد. (1) همچنين در تورات به حضرت نوح نسبت شراب خورى فراوان و مستى و برهنگى مى دهد. (2) و يا به حضرت ابراهيم نسبت نارواى ازدواج با خواهر ناتنى خود (يعنى ساره) را مى دهد (3) در حالى كه در تورات آمده است كه خواهر ناتنى از محارم است و ازدواج با او حرام است. (4) در تورات داستان كشتى گرفتن يعقوب با خدا مطرح شده است. (5) و حضرت هارون برادر حضرت موسى به عنوان عامل گوساله پرستى قوم بنى اسرائيل معرفى شده است. (6) تورات، حضرت يعقوب را حيله گر و دروغگو و خيانتگر معرفى كرده است. از اين گذشته اينگونه وانمود كرده است كه مى توان از راه حيله و دروغ منصب بزرگ نبوت را براى خود و فرزندان خود به دست آورد. (7) در تورات به حضرت لوط پيامبر هم نسبت شرابخوارى و هم نسبت هم بسترشدن با دو دختر خود را مى دهد (8) در تورات آمده است كه يهودا فرزند يعقوب با عروس خود (زن پسر خود) «ثامار» زنا كرد و ثامار از اين راه حامله شد و دو قلو زاييد به نام فارص و زارح (9) در حالى كه در انجيل متى به صراحت آمده است كه حضرت عيسى مسيح و داوود و سليمان از نسل فارص هستند. (10) آيا مى توان باور كرد كه اين پيامبران زنا زاده اند آنهم زناى با محارم؟ ! (11) در تورات برخى از مجازاتهايى كه براى بعضى از گناهان منظور شده است بسيار خشونت آميز و غير انسانى و غير معقول است. (12) در عهد عتيق آمده است كه حضرت داوود دلباخته زن اوريا (مجاهد مؤمن) مى شود و با او زنا مى كند و زن از اين راه حامله مى شود. داوود براى اين كه شوهر او يعنى اوريا را به اشتباه بيندازد دست به حيله اى مى زند كه موفقيت آميز نيست تا اين كه بناچار با حيله اى اوريا را از بين مى برد و همسر او را به زنى مى گيرد. و حضرت سليمان فرزند چنين زنى است! (13) عهد عتيق به حضرت سليمان نسبت دلدادگى مفرط به زنان و شهوت پرستى و ازدواج با زنان كافر و بت پرست و از آن بدتر بت پرستى و كفر و ترويج و اشاعه آن را داده است. (14) عجيب اين است كه اهل كتاب معتقدند كه حضرت سليمان با حالت كفر و بت پرستى، بدون اين كه موفق به توبه شود از دنيا رفته است! در عهد عتيق آمده است كه خداوند به يوشع نبى امر كرد كه با زن فاحشه اى ازدواج كند تا از مردان ديگر نيز براى او فرزند بياورد (15) در عهد عتيق به حضرت طالوت نسبت سرپيچى از فرمان خدا و حاكم شدن روح پليد در وجود او حسادت ورزيدن به حضرت داوود و قصد ترور او و در نهايت عزل شدن از مقام خود از سوى خدا را مى دهد. (16) كتاب جامعه و كتاب غزل غزلهاى حضرت سليمان همانگونه كه قبلا اشاره كرديم از جهت محتوا به قدرى زشت و مستهجن و غير معقول است كه به هيچ وجه نمى توان آنها را به عنوان كتب وحيانى و يا الهامى پذيرفت. پي نوشت ها: 1) سفر پيدايش، باب 2 و 3. 2) سفر پيدايش، باب 9، آيه 20- 25. 3) سفر پيدايش، باب 11، آيه 29. 4) سفر لاويان، باب 18، آيه 9. 5) سفر پيدايش، باب 32، آيه 22- 31. 6) سفر خروج، باب 32. 7) سفر پيدايش، باب 25، آيه 19- 34 و باب 27. 8) سفر پيدايش، باب 19، آيه 30- 38. 9) سفر پيدايش، باب 38، آيه 15- 30. 10) انجيل متى باب 1. 11) تورات عروس را از محارم بحساب آورده و نزديكى با او را حرام دانسته است. سفر لاويان، باب 18، آيه 15. 12) سفر تثنيه، باب 13، آيه 12- 18 و سفر اعداد، باب 19، و سفر لاويان، باب 15. 13) دوم سموئيل، باب 11 و 12. 14) اول پادشاهان، باب 11. 15) كتاب هوشع، باب 1، آيه 2- 4. 16) اول سموئيل، باب 13، ايه 13 و باب 15 آيه 10- 11 و 23 و باب 16 آيه 14 و باب 18 آيه 28- 29 و باب 19 آيه 1.