تقریر انجيل چهارگانه

آيا انجيل چهارگانه توسط چهار تن از مسيحيان پروتستان نوشته شده است؟

اناجيل كتاب هايي هستند متضمن حالات عيسى از ولادت تا وفات كه به دست چهار نفر ( متي، مرقس، لوقا و يوحنا ) نوشته شده اند.