تورات تحریف یا جعل

تورات تحریف شده است یا اینکه تورات واقعی در دست نیست و این کتاب تألیف دیگران است لطفا توضیح دهید؟

اينكه ادّعا مي شود تورات و انجيل تحريف شده اند، درست نيست. تورات و انجيل عيناً موجودند و در دست اهل كتاب هستند. همواره تورات و انجيل حقيقي در دست اهل كتاب بوده است. چهار انجيل فعلي نيز، تحريف شده ي انجيل حقيقي نيستند بلكه چهار كتاب هستند كه توسّط چهار نفر به نامهاي متّي و مرقس و يوحنّا و لوقا نوشته شده اند. خود مسيحيان به صراحت مي گويند كه اين چهار انجيل را همين چهار نفرنوشته اند. تورات نيز به گواهي تاريخ، پانصد سال از دست بني اسرائيل خارج شد، و بعد از آن كساني تورات فعلي را جمع آوري كردند. امّا تورات حقيقي هيچگاه از بين نرفت، بلكه تورات حقيقي همواره دست اهل كتاب بود؛ ولي فقط هاديان الهي و هدايت جويان اصلي مي توانند آن را تفسير كنند و حقايق آن را درك نمايند خلاصه آنكه، ادّعاي تحريف كتب آسماني، ادّعاي ناشيانه اي است. كتب آسماني تحريف نمي شوند بلكه امتها با تبعيت از حاكمان ظالم از حقايق معنوي و هدايت گر آن دور مي شوند و بيراهه مي روند.