زبان انجيل اوليه

آيا انجيل اوليه به زبان عبري يا آرامي نوشته شده بود؟ آيا نويسندگان قديمي مسلمان چنين عقيده اي داشتند؟

زبان آرامي زباني سامي است كه با عبري پيوند نزديك دارد. پيش از عصر مسيحيت، زبان آرامي زبان يهوديان فلسطين به شمار مي رفت. مسيح به زبان آرامي مردم را موعظه مي كرد و بخش هايي از عهد عتيق و بخش اعظم ادبيات يهود به اين زبان نگاشته شده اند. كتاب عهد جديد به زبان ((يونانى )) معمولى نوشته شده است و داراى عبارات و كلمات ((آرامى )) است. قديمى ترين ترجمه عهد جديد مربوط است به پايان قرن دوم ميلادى كه به زبان آرامى در سوريه است.