شروع تاریخ و عملکرد کلیسا

تسلط كليسا در تاريخ مسيحيت بر جامعه دقيقا چه زماني بوده و اين كارهاي كثيف كليسا و حكومت ظالمانه آنها كي و كجا بوده؟

در آغاز قرن چهارم ميلادي با مسيحي شدن قسطنطين قيصر روم، اندك اندك كليسا نيرو گرفت و دخالت در سياست را آغاز كرد و اين دخالت رو به افزايش نهاد. در سال 800 م. پاپ رهبر مسيحيان تاج شارلماني پادشاه فرانسه را بر سر او گذاشت و با اين كار امپراطوري مقدس روم را بنياد نهاد. ارباب كليسا و بزرگان دين مسيح٬ كليسا با تمسك به ظواهر آيات انجيل، از مسيحيت قرائتي ارائه نمودند كه با عقل و علم سازگار نبود و اين خود زمينه نقد مسيحيت را براي ملحدان به وجود آورد. به عنوان نمونه مي‏توان به گناه فطري و مساله فدا، تثليث ، آمرزش نامه و نقد ناپذيري و عصمت پاپ اشاره كرد.از اين زمان، دخالت صريح روحانيون مسيحي در سياست شروع شد. جنگهاي صليبي و محكمه تفتيش عقايد در اين دوره بود. و اين دخالتها تا سال 1806 رسما ادامه يافت.
يكي از ناگوارترين حوادث چند قرن اخير اين است كه هرگاه دانشمندان و انديشمندان مغرب زمين قدمي به سوي ترقي و پيشرفت برداشتند، فرياد اعتراض ارباب كليسا بلند شد. دادگاه تفتيش عقايد كليسا دانشمنداني چون گاليله ٬ هوپاتيا ٬ جوردانو ٬ برونو ٬ راجر بيكن ٬ روسو و... را به جرم طرح انديشه هاي ضد مسيحيت محكوم كرد. به گفته ويل دورانت كليسا در مدت 8 سال ٬ 8800 تن را سوزانده ٬ و 96494 تن را به كيفرهاي مختلف محكوم كرد.
كشيش‏ها از راه‏هاي مختلف، مثل فروش آمرزش نامه، همكاري و حمايت از حكومت‏ها و تصرف در اموال و دارايي‏هاي كليسا، به انبوه سازي ثروت شخصي پرداختند و از طرف ديگر غرق در فساد و منكرات بودند. ويل دورانت در كتاب تاريخ تمدن، به نمونه‏هاي متعددي اشاره مي كند: «بسياري از مردم چون پستي و فرومايگي زندگي راهبان و زاهدان و راهبه‏ها و كشيش‏هاي دنيا دوست را مي‏بينند، يكه مي‏خورند و چه بسا ايمانشان را از دست مي‏دهند. »؛«همه (كشيشان) در شكم‏بارگي و باده خواري اگر نگوئيم در ناپاكي غرق شده‏اند. از اين رو، اكنون مجامع راهبان را فاحشه خانه مردمان هرزه و محل بازي‏گران مي‏نامند. » و نتيجه آن «نفرت و تحقير مردم نسبت‏به روحانيان فاسد در اين ارتداد و از دين برگشتگي بزرگ، عامل كوچكي نبود. ». بالطبع اين فشار شديد برانديشه‏ها، عكس العمل بسيار بدي را نسبت‏به دين و مذهب به طور كلي ايجاد كرد. اين رفتار ناپسند چهره تابناك دين را تيره كرد و مردم را وادار ساخت كه بر كليسا بشورند.