شروع تقويم ميلادي

شروع تقويم ميلادي، حقيقتا" چند قرن بعد از تولد مسيح(ع) بوده است، از نظر تاريخ زمان تولد عيسي مسيح(ع) مشخص نيست و در هاله اي از ابهام قرار دارد؟

زمان تولد عيسي مسيح مشخص نيست و در هاله اي از ابهام قرار دارد.