صليب كشيدن حضرت مسيح و ظهور مجددش

جریان واقعي به صليب كشيدن حضرت مسيح و ظهور مجددش چيست؟

در تاريخ و روايات آمده عيسي عليه السلام بارها به مردم و به خصوص به حواريون اعلام كرده بود كه وي به امر الهی كشته نخواهد شد و به آسمان عروج خواهد كرد چنانچه بعد از شهادت حضرت یحیی بعضی این سرنوشت را برای حضرت عیسی هم پیشبینی می كردند ولی خود حضرت عیسی با بیان این مطلب كه وی به امر الهی كشته نخواهد شد بر همه این افکار خط بطلان کشید. لذا بیان کشته شدن عیسی توسط حکومت وقت تنها به منظورعوام فریبی و گمراه کردن مردم بود. این مطلب وقتی روشن تر می شود که بدانیم محرک اصلی بر کشتن حضرت عیسی و گمراه کردن مردم پس از به صلیب کشیدن مردی که شبیه به آن حضرت بود توسط قوم یهود و سردمدارانشان انجام شد. اینان به مسیحیان اینگونه القاء کردند که آنان وی را دستگیر و به صلیب کشیده اند و این عقیده را در میان آنان رواج دادند. در قرآن کریم هم واقعیت امر بیان شده آنجا که خدا در قرآن كریم در آیه 157 سوره نساء بر پندار قوم یهود و عقیده بعضی از فِرق مسیحیت درباره مرگ حضرت عیسی خط بطلان می‏كشد. در این آیه آمده است: «گفتند: ما مسیح، پیامبر خدا، را كشتیم. آنها او را نكشتند و دار نزدند؛ بلكه امر بر آنها مشتبه شد. آنان كه درباره انتقال حضرت مسیح به عالم بالا اختلاف و گفت و گو می‏كنند در شك و تردیدند. یقیناً عیسی كشته نشده است؛ بلكه خداوند او را نزد خود برد كه او قادر و داناست». همچنین در قرآن می فرماید:«به یاد آر آن گاه را كه خداوند فرمود: ای عیسی، من تو را به قرب خود بالا می‏برم و از معاشرت كافران پاك می‏گردانم». این آیات شریفه، مؤید این هستند كه حضرت عیسی علیه‏ السلام كشته نشد، بلكه به آسمان رفت ولذا با وجود چنین نصی در قرآن کریم بهانه ای دیگر برای انسانهای منصف باقی نمی ماند. چگونگی عروج عیسی درباره عروج حضرت عیسی علیه ‏السلام سخنان بسیار گفته‏ اند: بسیاری از مورخان معتقدند: یهودا اسخر یوطی، یكی از حواریون، فریب دنیا را خورد و محل اختفای حضرت عیسی را به یهودیان نشان داد. اما مسلماً یهودیان نتوانستند حضرت را دستگیر كنند و زمانی كه وارد آن مكان شدند، خداوند او را به آسمان بالا برد و شخص دیگری كه شبیه او بود به دار آویخته شد و او هر چه فریاد زد كه من عیسی نیستم، نپذیرفتند. بعضی گفته‏ اند او همان اسخریوطی بوده و بعضی گفته ‏اند او همان مأموری بود كه وارد آن مكان شد و هر چه گشت عیسی را نیافت و وقتی بیرون آمد شبیه او شد و دیگران كه بیرون بودند او را دستگیر كرده، به دار آویختند. اما در روایتی از امام باقر علیه ‏السلام آمده است: «حضرت عیسی به حواریون گفت: خدای تعالی به من وحی كرده است كه مرا در این ساعت نزد خود خواهد برد. كدام یك از شما حاضرید جان خود را فدا كنید و در بهشت با من باشید؟ جوانی از بین آنان برخاست و اعلام آمادگی كرد. پس خدا او را شبیه عیسی كرد و یهود او را دستگیر كرد و به دار آویخت». به هر حال اصل مطلب عروج بر همگان حتی خود مسیحیان مسلم است گو اینکه آنها اعتقاد دارند که حضرت عیسی پس از سه روز از به صلیب کشده شدن به آسمان عروج کرده است. نتیجه: بر اساس دیدگاه مسلمانان حضرت عیسی (ع) به صلیب کشیده نشد و فرد دیگری به صلیب کشیده شد ولی بر اساس دیدگاه مسیحیان حضرت عیسی (ع) به صلیب کشیده شد.