طلاق در مسيحيت كاتوليك

در مذهب مسيحيت كاتوليك طلاق ممنوع است؟چرا؟

در دنيای مسیحیت این نظریه حاكم است که ازدواج یک پیمان مقدس است، وحدت دلها و روحهاست و باید برای همیشه این پیمان ثابت و محفوظ بماند و طلاق از قاموس اجتماع بشری باید حذف شود، زن و شوهری که با یکدیگر ازدواج می کنند، باید بدانند که جز مرگ چیزی آنها را از یکدیگر جدا نمی کند.
در انجيل متّى آمده است : « حواريون از حضرت عيسى پرسيدند كه آيا آن گونه كه در دين موسى طلاق جايز است آيا در مسيحيت نيز جايز است ؟ حضرت عيسى فرمود : به درستى كه موسى به خاطر قساوت قلب شما اجازه داد تا زن هاتان را طلاق دهيد اما از اول چنين چيزى وضع نشده بود . من به شما مى گويم هركس همسرش را طلاق دهد مگر به سبب زنا و زن او با ديگرى ازدواج كند مرد زنا كرده است و باعث زنا كردن او مى باشد و مردى كه با زن مطلقه اى ازدواج كند زنا كرده است . حواريون گفتند در صورتى كه چنين باشد پس بهتر آنكه اصلاً ازدواج صورت نگيرد ». از اينرو در مذهب كاتوليك طلاق مطلقاً حرام و تنها زندگى جداگانه زن و شوهر جايز است كه در اين صورت هم هيچكدام حق ازدواج با شخص ديگرى را ندارند.