فرقه ای که به دعا اعتقاد ندارد

كدام فرقه اسلامي به دعا اعتقادي ندارد؟

معتزله به عنوان فرقه كلامي اهل سنت بر اين باور است: از آنجا كه مشيت الهى تغييرناپذير است، از دعا هيچ نتيجه‏ اى حاصل نمى ‏شود و انسان از دعا چيزى كسب نخواهد كرد، زيرا چنانچه آن چيزى كه به دعا خواسته مي‌شود منطبق بر تقدير الهى باشد نيازى به تقاضا نيست و چنانچه با تقدير تعارض داشته باشد، دست يافتن بدان امرى محال است.