فرقه بتريه

فرقه بتريه چگونه فرقه ای است؟ اعتقاداتشان و مکان استقرار آنها در کجا قرار دارد.

Batarieh.jpg
فرقه بتريه ظاهراً در تاريخ زیدیه دوام نیافتند و در میان متأخران زیدیه نیز اثری از آنان نیست. - اعتقادات فرقه بتریه: 1. ايشان اميرالمؤمنين علي (ع) را افضل الناس بعد از رسول خدا (ص) و سزاوارترين مردم به امامت مي‌دانند و قائل به امامت ايشان بعد از خلافت هستند. اما بيعت با ابوبكر و عمر را خطا نمي‌دانند و امامت و خلافت اين دو را جايز مي‌دانند و اين دو را اهل اين مقام دانسته نه غاصب؛ و علت را اين چنين ذكر مي‌كنند كه: خلافت حق اميرالمومنين علي (ع) بود كه با ابوبكر و عمر مصالحه كرد و بر امارت ايشان رضايت داد و خود ايشان بدون اكراه بيعت نمود و حق خود را ترك نمود و ما هم راضي و تسليم به رضايت و تسليم ايشان هستيم و در نتيجه خلافت ابوبكر،خلافت رشد و هدايت است. اما اگر امام علي (ع) راضي نمي‌شد ولايت ابوبكر خطا و گمراهي و هلاكت مي‌بود ايشان به سبب اين عقيده از افضل فرق شيعي نزد اهل سنت مي‌باشند زيرا در اين راي متمايل به اهل سنت هستند. به همين دليل ايشان در صورت رضايت افضل و فاضل قائل به تقدم مفضول مي‌باشند. به هر حال ايشان ولايت اميرالمؤمنين را قبول دارند ولي ولايت ابي بكر و عمر را نيز جايز مي‌دانند و در واقع با هم خلط كرده‌اند. از خود نسبت به جبهه‌گيري در برابر عثمان توقف نشان داده و حكم كفر و ايمان او را به احكم الحاكمين سپرده‌اند. ولي به سبب اعمال ناشايست او در دوران خلافت مانند سپردن قدرت به بني اميه و بني مروان و استبداد گرائي ومخالفت با صحابه به نقض و نكوهش او و همچنين طلحه و زبير پرداخته‌اند. اهل سنت معتقدند كه علت توقف بتريه در مورد عثمان به دليل روايات و اخبار مدح در حق عثمان، مانند روايت عشره مبشره از سويي و اعمال ناشايست او از سوي ديگر است. البته اين مطلب كه در حق عثمان روايات مدح وارد شده و يا متمسك به حديث عشره مبشره شويم در غايت بعد و انكار است و اين توجيه براي توقف بتريه «بمالايرضي صاحبه» مي‌تواند باشد. 3. ايشان در تكفير قاتلين عثمان توقف كرده و حكمي در اين مورد ندارند. 4. نسبت به مخالفين اميرالمؤمنين علي (ع) حكم به جهنم و كفر داده‌اند. 5. از اولاد امير المومنين علي و يا حسنين (ع) هر كسي كه عالم زاهد و شجاع باشد و جهادش آشكار باشد امام است و لهذا امام معيني قبل از خروج و جهاد ندارند. و برخي از ايشان نيز روي سپيدي را نيز شرط دانسته‌اند. 6. اگر دو فرد جامع ملاك امامت در يك زمان باشد؛ با مرجحاتي يكي از ايشان را به امامت برمي‌گزينند و اگر هر يك در سرزميني جدا از هم هستند هر يك امام منطقه خويش باقي مي‌ماند. 7. مسح پا در وضو را مانند اهل سنت بر خفين (كفش) جايز مي‌دانند. 8. شرب نبيذ مسكر و مار ماهي را مشكل نمي‌دانند. 9. منكر رجعت اموات به دنيا هستند.

Tags: