قطعیه و واقفیه

پس از شهادت كدام امام دو گرايش عمده به نامهاي قطعيه و واقفيه پديد آمد؟ الف) امام رضا(ع) ب)امام موسي كاظم‎)‎ع)

مذهب واقفيه، كساني اند كه معتقدند پس از امام موسي كاظم عليه‌السلام امام ديگري نيامده است. او امام زمان است و از نظرها غايب شده و روزي ظهور خواهد كرد. در واقع آنها در امام موسي كاظم (ع) توقف كردند. يك گروه از آنان منحرف‌تر شدند و گفتند: امام موسي كاظم (ع) آخرين امام بود كه رحلت كرد. به آنها هم «قطعيه» مي‌گويند.