قوانين جزايي و كيفري دين زرتشت

براي آشنايي با قوانين جزايي و كيفري دين زرتشت علاوه بر كتاب ونديداد و قانون نامه حمورابي منبع ديگر حتي اگر انگلسي باشد مي خواستم به بنده معذفي كنيد.

براي آشنايي با قوانين جزايي و كيفري دين زرتشت علاوه بر كتاب ونديداد و قانون نامه حمورابي منبع ديگر حتي اگر انگلسي باشد مي خواستم به بنده معذفي كنيد.
پاسخ: بسياري از دانشمندان معتقدند كه ايران باستان نيز همانند رقيب ديرينِ خود (روم) داراي حقوقي پيشرفته و نسبتاً گسترده بوده است. اما از آنجا كه اين نظام حقوقي با همه سابقه طولاني خود در برابر حقوق الهي و گسترده و پيشرو اسلام قرار گرفت نتوانست اعتبارش را حفظ كند. هم زمان با ورود اسلام، ايرانيان با استقبال فوق العاده اي اين آيين حيات بخش را كه بر توحيد و نفي امتيازات طبقاتي مبتني بود به جاي آيين ثنويت، كه بر طبقاتي بودن جامعه تأكيد مي كرد، پذيرفتند. بدين سان، حقوق كهن ايران به فراموش سپرده شد و حتي اقليت كوچكي از ايرانيان هم كه به آيين زرتشتي باقي ماندند به امتياز فوق العاده نظام حقوقي اسلام معترف شدند. بنابراين، كوششي براي حفظ حقوق ايران به عمل نيامد و اكنون منابع چنداني در حقوق ايران قبل از اسلام وجود ندارد.