ماهیت انجيل مسيحيان

آيا انجيل مسيحيان مجعول است؟

حضرت عيسي عليه السلام كتاب مكتوب تداشت و انجيلهاي كنوني را شاگردان حضرت عيسي (ع )سالها پس از حضرت عيسي (ع) نوشته اند. خود مسيحيان نيز بر اين باورند كه اساساً حضرت عيسي(ع) انجيلي نداشته است. لذا آنها اناجيل چهارگانه‌ي امروزي را نوشته‌ي برخي قدّيسين مسيحي مي دانند. پس اگر كسي بگويد انجيل تحريف شده، سخت در اشتباه است. اين انجيلها، تحريف انجيل حقيقي نيستند؛ البته ممكن است مطالبي از انجيل حقيقي در اناجيل فعلي موجود باشند. امّا انجيل حقيقي هيچگاه تحريف نشد؛ انجيل حقيقي تعاليم حضرت عيسي (ع) بود كه به صورت شفاهي در سينه هاي مردم همواره تا زمان رسول الله(ص) وجود داشت؛ و مسيحيان موحّد ـ كه اعتقادي به تثليث نداشتند ـ آن را به صورت شفاهي داشتند؛ و از طريق همان انجيل حقيقي، مي توانستند رسول الله(ص) را بشناسند، تا آنجا كه بحيراي مسيحي حتّي در كودكي نيز آن حضرت را شناخت؛ و برخي راهبان مسيحي به عبدالمطلب خبر داده بودند كه پيغمبر آخرين، از فرزندان فرزندش عبدالله است؛ و به ابوطالب خبر دادند كه محمّد(ص) پيغمبر خواهد شد؛ و سفارش نمودند كه از او مراقبت ويژه نمايد. اين گونه مسيحيان، در حقيقت همان مسيحيان موحّد بودند كه انجيل حقيقي را در در سينه هايشان داشتند؛ و طالبان حقيقي حقّ را هدايت مي نمودند.
انجيل ها را چهار نفر نوشته اند: متي, يوحنا, لوقا و مرقس. و اين انجيلها به نامهاي نويسندگانشان ناميده شده اند. علت نامگذاري , همين است. از اين چهار نفر دو نفر از شاگردان حضرت عيسي (ع ) هستند. اين دو نفر متي و يوحنا هستند. دو نفر ديگر از حواريون نيستند. متي يكي از شاگردان و حواريين حضرت عيسي و همواره با او بود و از او جدا نمي شد. انجيل متي در سال 38 ميلادي نوشته شده است و برخي به اين عقيده اند كه انجيل متي بين 50 و 60 ميلادي نوشته شده است . (قاموس كتاب مقدس , يك مجلدي , ص 782, ماده متي ) يوحنا از شاگردان و حواريين عيسي (ع ) بود و آن حضرت او را بسيار دوست مي داشت . (الميزان , ج 3, ص 312, قاموس كتاب مقدس ماده يوحنا) تاريخ انتشار اين انجيل را سال 65 ميلادي , 96 ميلادي و 98 ميلادي گفته اند (الميزان , ج 3, ص 313) برخي بر اين باورند كه انجيل يوحنا, از يوحنا نيست بلكه ديگران نوشته اند و به نام او انتشار داده اند تا مردم بپذيرند و برخي گفته اند كه انجيل يوحنا در اصل بيست باب بود و باب بيست و يكم را پس از مرگ يوحنا اضافه كرده اند. (الميزان , ج 3, ص 313) مرقس از حواريين نبود بلكه شاگرد پطرس بود و به دستور پطرس انجيل را در سال 61 ميلادي نوشته است. (همان , ص 311) لوقا هم از حواريين نبود و حتي حضرت مسيح را نديده است.