مسلمانان و انجيل برنابا

مسلمانان معتقد هستند انجيل برنابا انجيل حقيقي است، انجيل برنابا اصلا در زمان محمد(ص) نوشته نشده بلكه در قرن شانزدهم نوشته شده؟

درباره انجيل برنابا بايد گفت:
برنابا يكي از حواريون مورد اعتماد عيسي بوده است. اعتبار او در ميان ديگر حواريون و پيروان عيسي در حدي بود كه به توصيه و تأييد او پولس معروف را در جمع خود پذيرفتند. متون اين انجيل هماهنگي هاي زيادي با روايات اسلامي و از جمله با قرآن دارد. در اين انجيل دين عيسي مقدمه اي بر دين اسلام معرفي شده و صريحا در آن سخن از نام پيامبر اسلام به ميان آمده است، اين امر باعث شده كه كليساي رسمي مسيحيت آن را تحريم و ممنوع اعلام نمايد. اين انجيل قرنها ناپديد بود و در قرن شانزدهم ميلادي اسقف «فرامرنيو» يك نسخه از آن را كه به زبان رومي (ايتاليايي) بود، از كتابخانه «پاپ اسكوتيس پنجم» بدست آورد. با مطالعه اين انجيل بود كه او به اسلام گرويد. در اوائل قرن 18 ميلادي نسخه اسپانيولي اين انجيل بدست آمد كه توسط دكتر منكهوس به زبان انگليسي ترجمه شد. اين انجيل به زبان فارسي و عربي ترجمه شده است. در اين انجيل سخن از ظهور اسلام و پيامبر اين دين و نفي تحريفاتي كه درباره عيسي معمول شده، رفته است. اين انجيل مي گويد كه عيسي كشته نشده و كسي كه مصلوب گرديد، همان يهوداي اسخر يوطي بود و نه حضرت عيسي. اين انجيل نزديكترين متن موجود به تعاليم عيسي(علي نبينا و عليه السلام) است. در اين انجيل از خرافات و افسانه ها و دكان گناه خريدن و بهشت فروختن پدران روحاني خبري نيست.(ر.ك: نوري، اسلام و عقايد بشري ص453 و شهرستاني، ترجمه ملل و نحل، ص318)
نام اصلي «برنابا» «يوسف» «يوسي» بوده است و شاگردان عيسي او را برنابا مي گفتند؛ يعني فرزند وعظ و تبشير. او از سبط لاوي و از اهالي قبرس بوده است. شغل او كشاورزي بوده كه تمام املاك خود را فروخته و به شاگردان عيسي تقديم داشته است. رسولان، برنابا را به انطاكيه براي ارشاد و هدايت مردم فرستادند.(ر.ك: كتاب اعمال رسولان، 36/4 و 22/11-24)
جلاسيوس پاپ كه در سال 492 ميلادي به رياست روحاني كليسا جلوس كرد، دستور داد كه تعدادي از كتابهاي عهد جديد بكلي از ميان برداشته شود؛ از جمله اين كتب انجيل برنابا بود. تا قبل از تجزيه و انشعاب در مسيحيت يعني عصر پروتستان ها، اناجيل و كتب مذهبي مسيحيت فقط در انحصار روحانيون بود و عامه مردم از آنها بي اطلاع بودند. از آن پس اين انجيل به فراموشي سپرده شد. در سال 1813 ميلادي يكي از علماي فرقه پروتستان در كتاب خود از اين انجيل ياد كرد. يكي از مترجمان انگليسي قرآن در مقدمه خود بر ترجمه از اين انجيل نيز ياد كرده است.
نسخه اسپانيولي اين انجيل در 420 صفحه است. ترجمه انگليسي آن از روي همين نسخه صورت گرفته است و ترجمه عربي آن از روي ترجمه انگليسي صورت گرفته و در مصر چاپ شده است.(مدرسه سيار، 41-46 و سير تحول دينها 216)
در مورد اين ادعا كه مسلمان ها معتقدند انجيل برنابا انجيل حقيقي است بايد گفت كه مسلمانان چنين ادعايي ندارند زيرا برخي از مطالب اين انجيل با تعاليم اسلامي نيز ناسازگار است. اين انجيل مانند اناجيل ديگر در قرن هاي اوليه مسيحيت به دست شاگردان حضرت عيسي (ع) نوشته شده است ولي به دليل اينكه حاوي مطلالبي مخالف با تعاليم مسيحيت رايج مي باشد آن را جزء كتب رسمي ذكر نمي كنند.