مناطق زندگی مسيحيان كشور

مسيحيان كشور ما بيشتر در كدام مناطق زندگي مي كنند؟

مسيحيان ايران عمدتاً در تهران و جلفاي اصفهان زندگي مي كنند. البته در ديگر مناطق ايران مثل آذربايجان شرقي و غربي, شيراز و خوزستان .. هم تعداد محدودي مسيحي زندگي مي كنند.
در تهران نيز مسيحيان عمدتاً در نواحي 1 و 3 از منطقه 6، ناحيه 3 از منطقه 7 و نواحي 2 و 3 منطقه 8 استقرار دارند. اين در حالي است كه برخي از نواحي ساير مناطق مجاور (2، 3، 4، 5، 11، 12 و 22 )كانون اصلي نيز با نسبتي بسيار كمتر، موجد جمعيت با دين مسيحي هستند.
تعداد مسيحيان ايران را حدود 300 هزار نفر تخمين زده اند.(براي مطالعه بيشتر به اطلس ايران و اطلس تهران مراجعه فرماييد)