نام حضرت عسي در انجيل

نام حضرت عسي در انجيل چيست؟

پس از تولد، نام يشوع بر او نهادند و معناي آن نجات خداست. يونانيان و روميان آن را به يسوس (Iesus، Iesous ) تبديل كردند و در زبان عربي عيسي شد. نام حضرت عيسي در اناجيل كه به انگليسي ترجمه شده اند به Jesus Christ (عيسي مسيح) ترجمه شده است و در اناجيل به زبان فارسي عيسي (نام عربي حضرت عيسي) مي باشد.
منبع: آشنايي با اديان بزرگ، حسين توفيقي، صفحه112