نفوذ كنوني كليسا در سياست و قانون گذاري و علم

نفوذ كنوني كليسا در سياست و قانون گذاري و علم و... چه اندازه است؟

در حال حاضر در جوامع غربي سكولاريسم حاكم است. سكولاريسم عبارت است از، گرايشي كه طرف‏دار و مروّج حذف يا بى ‏اعتنايى و به حاشيه راندن نقش دين در ساحتهاى مختلف حيات انسانى از قبيل سياست، حكومت، علم، عقلانيت، اخلاق و... است. سكولاريسم به تعبير بسيارى از جامعه شناسان يك گرايش دين ستيزانه است كه در مواردى كه ممكن باشد، معتقد به حذف دين به طور كلّى و استغناى آدمى از وحى و شريعت است. خاستگاه اصلى انديشه جدايى دين از سياست غرب است. در قرون وسطى و پس از آن عواملى دست به دست هم داد تا انديشه سكولار را بر فرهنگ غرب حاكم ساخت. از يك سو مسيحيت تحريف شده با مفاهيمى نارسا و غير معقول، در كنار حاكميت استبداد و اختناق رجال كليسا؛ و از سوى ديگر تعارض عقل و علم با آموزه‏ هاى انجيل باعث شد تعارضى آشكار ميان دين و تجدد در گيرد. تعارضى كه سرانجام به تفكيك حوزه اجتماعي، علم ، سياست، و دين انجاميد و در نتيجه دين از صحنه همه حوزه ‏ها كنار رفت، ترخيص كشيشان، تفكيك دين از سياست، تفوّق دولت بر كليسا، تقليب دين، و در نهايت طرد دين از ساحت حيات اجتماعى انسان شكل گرفت.