فهرست کتب عهد جدید

عهد جدید شامل چه کتابهایی است؟

انجیها:
1ـ انجیل متّی
2ـ انجیل مرقُس
3ـ انجیل لوقا
4ـ انجیل یوحنّا
اعمال رسولان
5ـ کتاب اعمال رسولان (نوشته ی لوقا)
رساله های پولُس:
6ـ رساله ی پولُس رسول به رومیان
7ـ رساله ی اول پولُس رسول به قرنتیان
8ـ رساله ی دوم پولُس رسول به قرنتیان
9ـ رساله ی پولُس رسول به غلاطیان
10ـ رساله ی پولُس رسول به اَفَسُسیان
11ـ رساله ی پولُس رسول به فیلپیان
12ـ رساله ی پولُس رسول به کولسیان
13ـ رساله ی اول پولُس رسول به تسالونیکیان
14ـ رساله ی دوم پولُس رسول به تسالونیکیان
15ـ رساله ی اول پولُس رسول به تیموتاؤس
16ـ رساله ی دوم پولُس رسول به تیموتاؤس
17ـ رساله ی پولُس رسول به تیطُس
18ـ رساله ی پولُس رسول به فلیمون
رساله های دیگر:
19ـ رساله به عبرانیان
20ـ رساله یعقوب
21ـ رساله ی اول پطرس
22ـ رساله ی دوم پطرس
23ـ رساله ی اول یوحنّا
24ـ رساله ی دوم یوحنّا
25ـ رساله ی سوم یوحنّا
26ـ رساله ی یهودا
مکاشفه و رؤیا:
27ـ مکاشفه ی یوحنّ(1)

1 . توماس میشل، کلام مسیحی، ترجمه ی حسین توفیقی، ص 59 – 60.