متن آموزه ی تثلیث در شورای نیقیّه

متن تصویب نامه ی شورای نیقیه در مورد تثلیث چه بود؟

آموزه ی تثلیث در سال 325 در شورای نیقیه رسمیت یافت. این متن مصوب که هم اکنون در روزهای یکشنبه و اعیاد در کلیسا تکرار می شود چنین است: ما به یک خدا معتقدیم، پدر قادر مطلق، خالق آسمان و زمین و همه دیدنی ها و نادیدنی ها و به یک خداوندگار معتقدیم، عیسی مسیح (ع)، پسر خداوند، متولد شده از پدر، به وجود آمده در ازل، نور از نور، خدای حقیقی از خدای حقیقی، ایجاد شده نه خلق شده (ایجاد شده از روی ضرورت نه خلق شده از روی اراده ی آزاد)، هم گوهر با پدر که به وسیله ی او همه چیز خلق شده، برای ما انسان ها و برای نجات ما از آسمان نزول کرده، جسم و گوشت به خود گرفته تجسم یافته به وسیله ی روح القدس از مریم باکره و انسان شده است. او برای ما مصلوب شده است (در حکومت پونتیوس پیلاطس) تحمل درد کرد، مدفون شد و روز سوم از قبر برخاسته. بر طبق رسالت او به آسمان صعود کرده و در سمت راست پدر نشسته است و با جلال و شکوه برای داوری مردگان و زندگان باز خواهد گشت. فرمانروایی او پایان ندارد. ما به روح القدس، پروردگاری که زنده می سازد و از پدر و پسر صادر می شود و با پدر و پسر پرستش می شود و آن که از دهان انبیا سخن گفته است، اعتقاد داریم.
این متن امروزه در کلیسای مسیحیت به عنوان اصول اعتقادی تعلیم داده می شود. با تصویب این بیانیه همسانی عیسی (ع) و خدای خالق تثبیت شد و اب و ابن و روح القدس سه وجود با یک ماهیت شناخته شد.(1)

(1) . جلال الدین آشتیانی، تحقیقی در دین مسیح، ص 345.