رهبر فعلي شاخه هاي احقاقي و کريم خاني از شيخيه چه کساني هستند؟

فرقه کریم خانی
یکی از شاگردان سيد كاظم رشتی، حاج محمدكريم خان قاجار(1225 - 1288 ق.) فرزند حاج ابراهيم خان ظهيرالدوله پسرعمو و داماد فتحعلى شاه بود كه مدعى جانشينى سيد گرديد و فرقه ی شيخيّه ی كرمانيّه را تأسيس كرد. اين فرقه به نام كريمخانيه نيز ناميده مى‏شود. پس از حاج محمدكريم خان، اكثر شيخيّه ی كرمان، فرزندش محمدخان (1263 - 1324 ق.) را به عنوان رئيس شيخيّه پذيرفتند؛ هر چند رحيم‏خان يكى ديگر از فرزندان حاج محمدكريم خان، نيز مدعى نيابت پدر بود و طرفدارانى هم پيدا كرد. از ديگر مدعيان رهبرى شيخيّه، محمدباقر خندق‏آبادى، نماينده حاج محمدكريمخان در همدان بود كه پيروانش فرقه ی شيخيّه باقريه را در همدان ايجاد كردند.
اكثريت شيخيّه كرمانيه پس از محمدخان، برادرش زين‏العابدين خان (1260 - 1276 ق.) را به رهبرى برگزيدند. پس از ابوالقاسم خان ابراهيمى و سپس عبدالرضا خان به رياست شيخيّه كرمانيه برگزيده شدند. عبدالرضاخان در سال 1358 هـ .ش ترور شد.( السيد محسن الامين، اعيان‏الشيعه، ج2، ص590)
فرقه احقاقی: هم‏اينک مركز اين گروه كشور كويت است و آخرین رئیس آنان فردی به نام ميرزا حسن احقاقى بود كه مرجع فقهى شيخيّه اسكو و ديگر مناطق آذربايجان نیز بود.( ر.ك: احقاق‏الحق، ص167 – 223)
در ضمن در مورد اینکه هم اکنون دقیقا چه کسی رهبریت این دو فرقه را در دست دارد مطلبی نیافتیم.

Tags:

دیدگاه ها

رهبر فعلی فرقه کریم خانیه کرمان شخصی است بنام آقای سیدعلی موسوی که در بصره زندگی می کندودر کرمان نیابت وی بعهده حاج زین العابدین خان ابراهیمی از نوادگان حاج محمد کریم خان است که پس از سید رهبری به وی میرسد