مسیحیان هلنی

مسيحيان هلني چه کساني اند؟ منابعي در اين باره معرفي فرماييد.
پاسخ: مسیحیان هلنی یا مسیحیان یونانی مآب نامی است که در مقابل نام مسیحیان یهودی به مسیحیان غیر یهودی اطلاق می شود که تلاش می کردند برای تبیین و قابل فهم کردن اعتقادات مسیحی خود از فلسفه و تفکر یونانی استفاده کنند.
آنان ویژگی های یهودی میراث مسیحی را کم اهمیت جلوه می دادند و به مسیحیت صبغهء یونانی می دادند.
برای آشنایی اجمالی رجوع کنید به مسیحیت در جهان امروز ، اندرد والز ترجمه دکتر احمد رضا مفتاح و حمید بخشنده ، مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب صفحه 24
درآمدی به مسیحیت ،مری جو ویور ، حسن قنبری ، مرکز مطالعات ادیان و مذاهب صفحه 104
و برای آشنایی بیشتر به مدخل Hellenestic دایرة المعارف دین و اخلاق میرچا الیاده رجوع کنید.
پاسخگو: دکتر مفتاح