آیین سیک و سرگذشت نانك

آیین سیک و سرگذشت نانك چگونه بوده است؟

بنيانگذار آيين سيك به نام گورو نانك به سال 1469 در خانواده اى از طبقه كشاترياها در يكى از روستاهاى لاهور به دنيا آمد. او از عرفاى مسلمان و هندو استفاده كرد. سپس به كشورهاى اسلامى و زيارت مكه معظمه رفت و سرانجام آيين سيك را كه آميزه اى از هندوئيسم و اسلام است ، تاءسيس كرد و در سال 1539 در گذشت .
پس از گورو نانك 9 گوروى ديگر يكى پس از ديگرى برخاستند و اينك فهرست اسامى 10 گوروى سيكان و تاريخ تولد و وفات ايشان :
1. گورو نانك (1469-1539)؛
2. گورو انگد (1504-1552)؛
3. گورو امر داس (1479-1574)؛
4. گورو رام داس (1534-1581)؛
5. گورو ارجن (1563-1606)؛
6. گورو هر گوبيند (1595-1644)؛

دين از نظر جامعه شناسان

اگر دين را با چيزى مانند پزشكى مقايسه كنيم ، حكم خواهيم كرد كه دين يك امر اجتماعى است و پزشكى يك موضوع فردى . البته به سبب ارتباط محكم و متقابل فرد و اجتماع ، مى توان هر موضوع فردى را اجتماعى و هر موضوع اجتماعى را فردى نيز ناميد. جامعه شناسان دين را يك نهاد اجتماعى مى دانند و به همين دليل ، درباره آن بحث مى كنند، ولى پزشكى يك نهاد نيست و جامعه شناسان با آن كارى ندارند.

تعريف دين ، مذهب ، ملت و شريعت

تعريف دين ، مذهب ، ملت و شريعت چیست؟

با پيشرفت دانش ، معلوم شده است كه درباره هيچ يك از پديده هاى جهان نمى توان تعريف كاملى ارائه داد. تعريف بايد جامع و مانع باشد؛ يعنى همه موارد خودى را دربرگيرد و همه موارد بيگانه را بيرون كند. در گذشته تصور مى شد ارائه تعريف جامع و مانع امكان دارد، اما اكنون روشن شده است كه هيچ تعريفى جامع و مانع نيست و تعريفها برخى از جوانب موضوعات را نشان مى دهند.

تعدد زوجات یا چند همسری در ادیان

آيا تعدد زوجات در آيين هندو، يونان باستان، روم باستان، مصر باستان، چين باستان رايج بوده است؟ لطفا توضيح مفصل دهيد.

برای پاسخ به سؤال شما لازم است در ابتدا بیان کنیم که در بحث ازدواج و پاسخ به غریزه جنسی، تعدادی از ادیان و آیین های مذهبی دارای افکار و باورهای خاصی می باشند.
در اصل قبول و تأیید غریزه جنسی و ازدواج سه دیدگاه کلی وجود دارد:
1-دیدگاه تفریطی
2-دیدگاه افراطی
3-دیدگاه معتدل
دیدگاه افراطی مربوط است به روان شناس اتریشی فروید که تمام ناهنجاری ها را در غریزه جنسی جستجو می کند و خاستگاه تمام بی اخلاقی ها و رفتارهای ناپسند را در امر سرخوردگی غریزه جنسی می داند.