تاریخ

تحریف كتاب اوستا

آيا كتاب اوستا هم تحريف شده مي شود مثال بياوريد؟

small_images (73).jpgدر رابطه با آيين زرتشت ابهامات و اشكالات متعددى وجود دارند. برخى از اين اشكالات جنبه تاريخى دارند، برخى كلامى و اعتقادى‏اند، بعضى مربوط به وثاقت كتاب آسمانى و اشكالاتى نيز راجع به حوزه‏هاى اخلاقى و رفتارى و يا نظام اجتماعى و خانوادگى آن مربوط مى‏شود.

الهی بودن دین زرتشت

آیا زرتشت دین الهی بوده است؟

small_download (2)_1.jpgاز دير زمان تا كنون بين دين شناسان اختلاف وجود داشته كه آيا دين زرتشت آيين توحيدي است، مبتني بر ثنويت و دوگانگي است؟

پيامبر بودن زرتشت و چگونگی كتابش

آيا زرتشت پيامبر بوده است و كتابش الان در دسترس است؟

مشهور است كه زرتشت پيامبر بوده است امّا دليلي قانع كننده در اين باب وجود ندارد. نام وي در هيچ كتاب آسماني يا در گفتار هيچ انسان معصومي به عنوان پيامبر ذكر نشده ؛ و دلائل تاريخي متقني نيز وجود ندارد كه وي پيامبر بوده باشد. در اين كه او ادّعاي نبوّت داشته شواهدي وجود دارد ؛ امّا در اين كه در ادّعاي خود صادق بوده دليلي در دست نيست.

علل انحراف در دين زرتشت

علل انحراف در دين زرتشت چيست؟

در رابطه با آيين زرتشت ابهامات و اشكالات متعددى وجود دارند. برخى از اين اشكالات جنبه تاريخى دارند، برخى كلامى و اعتقادى‏اند، بعضى مربوط به وثاقت كتاب آسمانى و اشكالاتى نيز راجع به حوزه‏هاى اخلاقى و رفتارى و يا نظام اجتماعى و خانوادگى آن مربوط مى‏شود. اكنون به اختصار به پاره‏اى از اين موارد اشاره مى‏كنيم.
يك. نظرگاه تاريخى‏

دين اسلام و برتری آن بر دین زرتشت

در رابطه با دين اسلام و برتری آن بر دین زرتشت توضیح دهید.

تنها راه سعادت و كمال بشر، پيمودن راهى است كه آدمى را به سوى حق تعالى و قرب او رهنمون شود؛ ليكن اين راه چيزى نيست كه جز در پرتو هدايت‏هاى الهى امكان شناخت داشته باشد يا با پيروى از غير راهى كه او خود معرفى فرموده است قابل پيمودن باشد؟ بنابر اين، در درجه اول ضرورى و لازم است كه انسان به دين الهى تمسّك جويد و راهى را كه خداوند براى بشر گشوده است طى كند.

يكتا پرستی زرتشت و زرتشتيان

زرتشتيان مگه آتش برست نيستند پس چطور زرتشت يكتا پرست بود؟

در مورد شخصيت‎ها و چهره‎هاي تاريخي كمتر كسي را مي‎توان يافت كه مانند زرتشت چهرة معمائي و مبهمي داشته باشد.

نقدهای دين زرتشتی

چه نقدهايي به دين زرتشتي وارد است?

ر رابطه با آيين زرتشت ابهامات و اشكالات متعددى وجود دارند. برخى از اين اشكالات جنبه تاريخى دارند، برخى كلامى و اعتقادى ‏اند، بعضى مربوط به وثاقت كتاب آسمانى و اشكالاتى نيز راجع به حوزه ‏هاى اخلاقى و رفتارى و يا نظام اجتماعى و خانوادگى آن مربوط مى ‏شود. اكنون به اختصار به پاره ‏اى از اين موارد اشاره مى‏ كنيم. يك.

خلقت كره زمين و درياها طبق متون زرتشت

طبق متون زرتشت، خلقت كره زمين و درياها چگونه بوده است؟

در تعليمات اوستايي، از موجودي به نام «انگره مئنيو» يا اهريمن نام برده شده است و خلقت همة بديها و شرور و آفات وموجودات زيان‏ آور از قبيل بيماريها، درنده ‏ها، گزنده ‏ها، مارها و عقربها و همچنين زمين هاي بي حاصل، خشكسالي و امثال آنها به او نسبت داده شده است نه به «آهورامزدا»كه خداي بزرگ است و نه به «سپنت مئنيو» كه رقيب «انگره مئنيو» است. از بعضي تعليمات اوستايي ظاهر مي‏شود كه اهريمن، خود يك جوهر قديم ازلي است مانند آهورامزدا و به هيچ وجه آفريدة آهورامزدا نيست، آهورامزدا اورا كشف كرده است، ولي او را نيافريده است.

زرتشت پيامبر و پرستش آتش

اگر زرتشت پيامبر بود پس پرستش آتش ازكجا آمده؟

در مورد شخصيت‎ها و چهره‎هاي تاريخي كمتر كسي را مي‎توان يافت كه مانند زرتشت چهرة معمائي و مبهمي داشته باشد.

پیامبران و ایران

چرا در ميان 124هزارپيامبري كه مبعوث شدند به غير از 5 پيامبراوللعزم كه دعوتي جهاني داشتند، چرا در ايران كه كهن ترين كشور سياره زمين است به جزء پيامبرزرتشت پيامبر ديگري نازل نشده؟ ما اطلاع زيادي از اين پيامبر و كتابش نداريم.

در مورد شخصيت‎ها و چهره‎هاي تاريخي كمتر كسي را مي‎توان يافت كه مانند زرتشت چهرة معمائي و مبهمي داشته باشد.

صحت وجود پيامبري بنام زرتشت

پيامبري بنام زرتشت اصلا وجود داشته؟زرتشت كه بود؟چه زمان و بر چه قومي پيامبري كرد؟

در مورد شخصيت‎ها و چهره‎هاي تاريخي كمتر كسي را مي‎توان يافت كه مانند زرتشت چهرة معمائي و مبهمي داشته باشد.

اسلام و اهورا مزدا

اهورامزدا از پيامبران الهي مورد تائيد اسلام است؟

اگر به تاريخ اديان مراجعه نمائيد يكي از ادياني كه نام مي برند دين زرتشت مي باشد، زرتشت خود را بعنوان يك پيامبركه از جانب اهورامزدا مبعوث شده است ،معرفي كرده است . زرتشت پيامبري است موحد و يگانه پرست وي از ميان خدايان متعدد آرياييان قديم يكي را برگزيد و آنرا خداي سرور و برتر معرفي نمود و ديگر خدايان را دوي ناميد و بر روي همه خدايان خط بطلان كشيد . البته واژه اهورا مزدا واژه اي نبود كه خود زرتشت آن را ساخته باشد بلكه اين واژه براي آرياييها آشنا بود . همچنان كه كلمه« الله» براي عرب ها آشنا بود .

اهورامزدا از پيامبران الهي مورد تائيد اسلام

اهورامزدا از پيامبران الهي مورد تائيد اسلام است؟

اگر به تاريخ اديان مراجعه نمائيد يكي از ادياني كه نام مي برند دين زرتشت مي باشد، زرتشت خود را بعنوان يك پيامبركه از جانب اهورامزدا مبعوث شده است ،معرفي كرده است . زرتشت پيامبري است موحد و يگانه پرست وي از ميان خدايان متعدد آرياييان قديم يكي را برگزيد و آنرا خداي سرور و برتر معرفي نمود و ديگر خدايان را دوي ناميد و بر روي همه خدايان خط بطلان كشيد . البته واژه اهورا مزدا واژه اي نبود كه خود زرتشت آن را ساخته باشد بلكه اين واژه براي آرياييها آشنا بود . همچنان كه كلمه« الله» براي عرب ها آشنا بود .

هورا مزدا كه بود

لطفأ بفرماييد كه اهورا مزدا كه بود و در زمان كدام پيامبر بود؟

زردشت خداي معبود و متعال كيش خود را اهورا مزدا يعني «خداي حكيم» ، خداي آفريننده زمين و آسمان مي ناميده است. اين نام گذاري اختراع او نبوده بلكه اسم «مزدا» در زمان او معروف و معلوم بوده است و بدون شك اهورا مزدا را همگي خداي عالم اخلاق و نظام طبيعت مي دانسته اند و او همان خدايي است كه نزد آريايي هاي هندوستان به لقب و نام «وارونا» varuna مورد ستايش عام و خاص بوده است و معلوم مي شود كه عشيره و قبيله زردشت سال ها قبل از او به خداي متعال و نيكو نهاد اعتقادي قديم داشته اند ولي طوايف آريايي نژاد ايران ديگر او را به نام «وارونا» نخوانده اند.

اطلاعاتی در مورد دين زرتشت

در مورد دين زرتشت كه توضيحي كه اطلاعات ما را در اين زمينه زياد كند بفرماييد.

در رابطه با آيين زرتشت ابهامات و اشكالات متعددى وجود دارند. برخى از اين اشكالات جنبه تاريخى دارند، برخى كلامى و اعتقادى‏اند، بعضى مربوط به وثاقت كتاب آسمانى و اشكالاتى نيز راجع به حوزه‏هاى اخلاقى و رفتارى و يا نظام اجتماعى و خانوادگى آن مربوط مى‏شود. اكنون به اختصار پاره‏اى از اين موارد را اشاره مى‏كنيم.
يك. نظرگاه تاريخى‏

محققین دين زرتشت را چگونه دینی می دانند

محققین دين زرتشت را چگونه دینی می دانند و آنرا چطور توصيف ميكند؟

در رابطه با آيين زرتشت ابهامات و اشكالات متعددى وجود دارند. برخى از اين اشكالات جنبه تاريخى دارند، برخى كلامى و اعتقادى‏اند، بعضى مربوط به وثاقت كتاب آسمانى و اشكالاتى نيز راجع به حوزه‏هاى اخلاقى و رفتارى و يا نظام اجتماعى و خانوادگى آن مربوط مى‏شود. اكنون به اختصار پاره‏اى از اين موارد را اشاره مى‏كنيم.
يك. نظرگاه تاريخى‏

دين زرتشت دين الهى و توحيدى

آيا دين زرتشت، دين الهى و توحيدى بوده است؟

از نظر تاريخى در بنياد دين زرتشت ابهامات زيادى وجود دارد و براى اولين بار مسلمانان به استناد پاره‏اى از نصوص دينى آنان را اهل كتاب آسمانى به حساب آوردند. بنابراين احتمال دارد دين زرتشت، در اصل از اديان آسمانى بوده اما در طول تاريخ دچار تحريف‏ها و دگرگونى‏هايى شده است(1). بر اين اساس على‏القاعده دين زرتشت بايد در اصل توحيدى بوده و سپس به ثنويت پيش از خود بازگشته است. «اوستا»ى موجود نيز در اين باره ابهام دارد؛ زيرا قسمت‏هاى مختلف اين كتاب، تفاوت فاحشى با يكديگر دارد. بخش «ونديداد» اوستا صراحت در ثنويت دارد؛ ولى از بخش «گاتاها» چندان دوگانگى فهميده نمى‏شود.

منابع مطالعاتی زرتشت

لطفا منابع مطالعاتی زرتشت را جهت مطالعه معرفی کنید؟

مهمترین منابع مطالعتی زرتشت:
تاريخ اديان و مذاهب جهان، عبدالله مبلغي آبادي(3 جلدي)
دين شناسي تطبيقي، كرارنات زرتشت، جلال الدين آشتياني
چهره زرتشت در تاريخ، داوود الهامي
آشنايي با اديان بزرگ،‌ حسين توفيقي

منابع مطالعاتی زرتشت

لطفا منابع مطالعاتی در زرتشت را بیان کنید؟

جلال الدين آشتيانى،زرتشت
داود الهامى، چهره زرتشت در تاريخ
مترجم مازندى، پارسيان اهل كتابند

جهت آگاهى بيشتر پيرامون گونه‏هاى شرك در آيين زرتشت:
شهيد مطهرى، مجموعه آثار، ج 14، صص 200 - 236، تهران، صدرا
علامه سيد محمد حسين حسينى طهرانى، اللّه شناسى

الهی بودن زرتشت

آيا دين زرتشتي دين الهي است؟

از نظر تاريخى در بنياد دين زرتشت ابهامات زيادى وجود دارد و براى اولين بار مسلمانان به استناد پاره‏اى از نصوص دينى آنان را اهل كتاب آسمانى به حساب آوردند. بنابراين احتمال دارد دين زرتشت، در اصل از اديان آسمانى بوده اما در طول تاريخ دچار تحريف‏ها و دگرگونى‏هايى شده است(1). بر اين اساس على‏القاعده دين زرتشت بايد در اصل توحيدى بوده و سپس به ثنويت پيش از خود بازگشته است. «اوستا»ى موجود نيز در اين باره ابهام دارد ؛ زيرا قسمت‏هاى مختلف اين كتاب، تفاوت فاحشى با يكديگر دارد . بخش «ونديداد» اوستا صراحت در ثنويت دارد ؛ ولى از بخش «گاتاها» چندان دوگانگى فهميده نمى‏شود .